Kiến thức

An toàn trong sử dụng LNG

An toàn trong sử dụng LNG

1. Đặc tính của LNG LNG – Liquefied Natural Gas là khí thiên nhiên hóa lỏng. Quá trình hóa lỏng trước tiên cần phải xử