Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn Malibu – TP.Vũng Tàu sáng ngày 18/04/2018.

Tham dự Đại hội có 55 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 17.874.611 cổ phần, tương đương 66.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc Công ty, các cổ đông tham dự Đại hội đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo và CBCNV CNG Việt Nam, cụ thể một số chỉ tiêu đạt được như sau:

  • Sản lượng thực hiện: 141,3 triệu Sm3 vượt 28% so với kế hoạch năm.
  • Tổng Doanh thu đạt 1.324,5 tỷ đồng cao hơn với kế hoạch 35%.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 142,4 tỷ đồng tăng 41% so với kế hoạch.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 109,3 tỷ đồng vượt 35% so với kế hoạch.
  • Chia cổ tức bằng tiền mặt 15% trên vốn điều lệ hiện hành.

CNG Việt Nam dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

  • Sản lượng 132 triệu Sm3;
  • Tổng doanh thu 1.395,7 tỷ đồng;
  • Lợi nhuận trước thuế 117,9 tỷ đồng;
  • Lợi nhuận sau thuế 94,3 tỷ đồng;
  • Chia cổ tức 25% trên vốn điều lệ hiện hành.

Đại hội cổ đông đã thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, riêng đối với 2 tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tỷ lệ biểu quyết là 98,77% tán thành. Ngoài ra, Đại hội tiến hành bầu lại thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Bà Lê Thị Thu Giang với tỷ lệ biểu quyết 89,42% tán thành;

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin gửi làm cảm ơn chân thành đến Tổng Công ty Khí Việt Nam, Quý vị cổ đông, đối tác đã hỗ trợ CNG Việt Nam trong những năm qua và hy vọng sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CNG Việt Nam:

Đoàn chủ tịch tại Đại hội

Cổ đông bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ mới

Share