Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

PV GAS: Học tập Bác đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên

Trải qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) xác nhận những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, từ ý thức đến hành động, từ các cấp lãnh đạo đến từng đảng viên – người lao động, cùng gặt hái những thành quả đáng ghi nhận.


Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện với phương châm “đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể; thành động lực tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty”.


BCH Đảng bộ PV GAS xác định học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ phải trở thành hành động tự giác, thường xuyên của toàn Đảng bộ

 

Chủ động, sáng tạo, thiết thực trong học theo gương Bác


5 năm qua, căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và nội dung chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện; cụ thể hóa, lựa chọn một số vấn đề cấp thiết, cốt lõi, mang tính đột phá, có sức lan tỏa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong học tập và làm theo gương Bác. Trước nhất là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu trong 3 trọng tâm cốt lõi được PV GAS đề ra: Nguồn nhân lực – Thị trường – Xây dựng cơ chế chính sách. Chính việc xác định rõ bài học để học tập và làm theo lời Bác dạy “Vì lợi ích trăm năm trồng người” mà định hướng của PV GAS trở nên sáng rõ, công cuộc học tập trở nên thiết thực và có hiệu quả rõ nét. 

Các chương trình ASXH của PV GAS là những điển hình tương thân tương ái, hỗ trợ hữu hiệu cho hầu hết các địa phương trong cả nước

 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các tài liệu, hướng dẫn của Trung ương, của tổ chức đảng cấp trên, đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; vai trò và tính tự giác, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, tạo nên sự hưởng ứng và đồng thuận, thống nhất hành động trong cả tập thể đảng viên và người lao động; Kết hợp chặt chẽ việc hướng dẫn học tập, nghiên cứu với tự học, tự tu dưỡng rèn luyện của mỗi cá nhân và tổ chức.


Đảng ủy PV GAS cũng đặc biệt yêu cầu phải gắn kết/lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cá nhân; với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII của Đảng và thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”. Mỗi tổ chức đảng đều kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình; Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực. Công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng được thực hiện nghiêm túc; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng lơ là trong lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Từ mục tiêu đề ra, Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tập trung lãnh đạo việc tái cơ cấu; Tăng cường, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, qua đó phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội; Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty; Chỉ đạo thực hiện các hoạt động an sinh – xã hội, đền ơn đáp nghĩa, “uống nước, nhớ nguồn” và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của đơn vị. PV GAS cũng chú trọng công tác tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, phù hợp, nhất là tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Tổng công ty có nhiều thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Một tấm gương sống nhiều khi có giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết tuyên truyền” .

Hợp tác cùng phát triển là phương châm của PV GAS trong mọi hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng


Những cách làm hay, mô hình tốt, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác tại Tổng công ty và đơn vị được khuyến khích, nhân rộng. Trong thực tế đã xuất hiện một số tổ chức đảng, đơn vị có nhiều tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền/lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS” mang đặc trưng của đơn vị như: Đảng bộ KVT xây dựng Bản cam kết tư dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm với những nội dung thiết thực, phù hợp với các giá trị cốt lõi của KVT được định lượng hóa để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Tại Công ty KĐN, Đảng ủy mời Báo cáo viên báo cáo sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên để cùng thảo luận, liên hệ tư tưởng của Bác đến thực trạng xã hội hiện nay, qua đó liên hệ xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, phương hướng nhằm học tập và làm theo một cách thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ Công ty KCM thực hiện việc luân phiên sinh hoạt chi bộ về nội dung cốt lõi xoay quanh chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,…

Học tập và làm theo lời Bác dạy “Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Phát triển Văn hóa PV GAS, vì đất nước và vì người lao động PV GAS

Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong thực tế, quan điểm này đã được thể hiện trong các chủ trương, chính sách, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ. 

Chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam đã luôn kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy của Đảng bộ trực thuộc, đảm bảo cho công tác lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; Chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách đối với cán bộ tại Tổng công ty luôn thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, của Đảng ủy Tập đoàn và thẩm quyền phân công quản lý cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và thận trọng. Cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, về quản lý, chuyên môn, ngoại ngữ, về trình độ lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định;…


Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Tổng công ty đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Đảng ủy đã cử 33 cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, gần 30 cán bộ tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị; gần 400 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình về Đảng. Trình độ lý luận chính trị trở thành một tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Trong quý I, II năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ cấp ủy, công tác xây dựng Đảng cho 96 bí thư chi bộ và cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy; cử 83 đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Tập đoàn tổ chức.


Các cán bộ được bổ nhiệm đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường, phát huy tốt trong vai trò, trách nhiệm của mình, đảm bảo đạo đức và năng lực lãnh đạo, quản lý. Đến thời điểm hiện tại, đại đa số cán bộ của PV GAS được đề bạt, bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, các cán bộ được bổ nhiệm lại đều hoàn thành tốt/ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ giữ chức vụ. Tổ chức đánh giá, xếp loại/ đề nghị xếp loại cán bộ hàng năm, phần lớn cán bộ đều hoàn thành/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả nổi bật


Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tập đoàn; đồng thời với sự nhận thức đúng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, việc thực hiện học tập và làm theo gương Bác đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của đa số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại đơn vị có chuyển biến tích cực. Ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đa số cán bộ, đảng viên và người lao động có chuyển biến rõ nét, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.


Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động”, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, liên tục hoàn thành/hoạt thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Tổng công ty, các chi/đảng bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW dần trở thành động lực tinh thần thúc đẩy người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu lao động sáng tạo, góp phần vào kết quả chung của Tổng công ty.


Đảng bộ Tổng công ty liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” (2016, 2017), “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (2018, 2019, 2020), xứng đáng là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đa số cấp ủy thể hiện sự quyết liệt, kiên trì, kiên quyết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, thu được nhiều kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  


Trong thời gian tới, trên cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tiếp thu kinh nghiệm qua 5 năm Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời gắn với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy PV GAS tiếp tục quán triệt quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cấp ủy; là một trong những biện pháp hiệu quả để xây dựng tổ chức đảng tại đơn vị vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong từng năm, phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân trong toàn Tổng công ty.

Share