TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQLCNT gói thầu: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 215/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 17/6/2021

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
  3. Giá trúng thầu: 460.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi triệu đồng), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí, thuế GTGT
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ