TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Phí dịch vụ tại văn phòng CNMB"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 85/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 24/6/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Vinkent.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 233.695.097 VND (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi bảy đồng, đã bao gồm thuế, phí, lệ phí).
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ