TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KHLCNT gói thầu: Xác định độ đo không đảm bảo mở rộng (AVTs)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 102/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 21/6/2021

  1. Tên gói thầu: Xác định độ đo không đảm bảo mở rộng (AVTs).
  2. Giá gói thầu: 811.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm mười một triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí.
  3. Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ.
  4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp.
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.
  7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ