TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KHLCNT gói thầu Phí dịch vụ tại văn phòng Chi nhánh Miền Bắc

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 83/QĐ – CNMB
Ngày phê duyệt: 17/6/2021

  1. Tên gói thầu: Phí dịch vụ tại văn phòng Chi nhánh Miền Bắc.
  2. Giá gói thầu: 233.695.097 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi bảy đồng). Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dự phòng phí bằng không.
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gon.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.
  6. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
  8. Nhà thầu lựa chọn để đàm phán: Công ty TNHH Vinkent
In Chia sẻ