TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KHLCNT gói thầu: Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 197/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 08/6/2021

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 463.547.700 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn, bảy trăm đồng) đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT .
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  8. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng: Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
In Chia sẻ