TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Vật tư thay thế cho bồn C.Melcher”
  1. TÊN GÓI THẦU: Vật tư thay thế cho bồn C.Melcher
  2. LĨNH VỰC: Hàng hóa

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 237/QĐ-CNPM

Ngày phê duyệt: 23/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 103.345.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Melchers Việt Nam
In Chia sẻ