TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2019”
  1. TÊN GÓI THẦU: Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 429/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 17/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 490.600.000 VNĐ.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG: Công ty TNHH Nghiên Cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt (Investar).
In Chia sẻ