TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Thuê trạm giảm áp cung cấp khí CNG cho khách hàng VFG”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 03/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 09/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê trạm giảm áp cung cấp khí CNG cho khách hàng VFG
  2. GIÁ GÓI THẦU: 2.412.346.154 VNĐ
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ