TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Thuê dịch vụ vận chuyển khí CNG"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 79/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 31/12/2019

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê dịch vụ vận chuyển khí CNG.
  2. GIÁ GÓI THẦU: 2,578,363,095 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, không trăm chín mươi lăm đồng); đã bao gồm thuế, phí và dự phòng.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn.
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Khí Hóa Lỏng Hà Nội.
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019.
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ