TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU trung tâm Thuận Đạo,Long An và Văn phòng Công ty”
  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU trung tâm Thuận Đạo,Long An và Văn phòng Công ty
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 430/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 17/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 349.800.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Sơn
In Chia sẻ