TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Sửa chữa mettering skid trạm Lixil”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 03/QĐ-CNPM

Ngày phê duyệt: 09/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Sửa chữa mettering skid trạm Lixil
  2. GIÁ GÓI THẦU: 380.146.151 VNĐ
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ