TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Sản xuất phim báo cáo tại hội nghị An toàn Công ty năm 2021"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 79/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 29/3/2021

  1. Tên gói thầu: Sản xuất phim báo cáo tại hội nghị An toàn năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 157.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Một  trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty Cổ phần Union Media.
In Chia sẻ