TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Khám sức khoẻ cho CBCNV đợt 1 năm 2021"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 232/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 25/6/2021

  1. Tên gói thầu: Khám sức khoẻ cho CBCNV đợt 1 năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 1.308.195.000 đồng (Một tỷ, ba trăm lẻ tám triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn đồng), chi phí khám bệnh không phải chịu thuế VAT
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty Cổ phần Y tế Phúc Thịnh.
In Chia sẻ