TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Di dời trạm Vicasa”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 450/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 23/12/2019

  1. TÊN GÓI THẦU: Di dời trạm Vicasa
  2. GIÁ GÓI THẦU: 93.500.000 VNĐ
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 10 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
In Chia sẻ